X
Menu główne
Menu kategorii
facebook

Zmiany w umowach na rehabilitację leczniczą pacjentów w śpiączce

13 lip 2021

źródło: NFZ

Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawił do konsultacji projekt zmian w świadczeniu usług rehabilitacji pacjentów w śpiączce. Zmiany dotyczą zarówno dzieci jak i pacjentów dorosłych.

Jak podano w uzasadnieniu, zmiany  polegają na wprowadzeniu do stosowania taryfy świadczeń gwarantowanych obejmujących leczenie chorych ze śpiączka (ICD-10 R40.2) ustaloną w obwieszczeniu z dnia 31 maja 2021 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT). Dodano nowe brzmienia zapisów § 16 ust. 4 oraz § 17 ust. 4, które są powiązane z realizacją nowo określonych produktów rozliczeniowych w zakresie leczenia dzieci ze śpiączką oraz leczenie dorosłych chorych ze śpiączką i wynikają z projektu taryfy określonej w raporcie AOTMiT. Powyższa zmiana nadała nowe brzmienie dla załącznika nr 1n do zarządzenia. Skutek finansowy dla powyższej zmiany będzie powodował wzrost wydatków po stronie publicznego płatnika w wysokości około 4,4 mln zł do 5,3 mln zł. śpiączce

Potwierdzenie realizacji zabiegów fizjoterapeutycznych

Ponadto nadano nowe brzmienie § 12 ust. 14 oraz uchylono § 13 ust. 1, który odnosił się do składania przez świadczeniobiorców podpisów w dokumentacji medycznej jako potwierdzenia realizacji zabiegów fizjoterapeutycznych. Obowiązujące Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania, obliguje podmiot udzielający świadczeń opieki zdrowotnej do prowadzenia dokumentacji medycznej w formie elektronicznej. Coraz częstsze występowanie elektronicznej dokumentacji medycznej, dla której uchylane przepisy nie przewidują rozwiązań w zakresie sposobu potwierdzenia realizacji zabiegów oraz uruchomienie dodatkowych funkcjonalności informatycznych (Internetowe Konto Pacjenta), dają możliwość weryfikacji rozliczonych świadczeń ze stanem faktycznym.

Natomiast w przypadku nowego brzmienia § 12 ust. 14 pozostawiono złożenie podpisu przez świadczeniobiorcę lub opiekuna w ramach realizacji fizjoterapii domowej. Ze względu na charakter świadczenia, realizowany poza miejscem udzielania świadczeń, podpis świadczeniobiorcy lub opiekuna jest dla płatnika jedynym potwierdzeniem odbytego świadczenia. Poza podmiotem leczniczym nie ma bowiem instrumentów weryfikujących wykonane procedury. Rehabilitacja domowa nie zawsze prowadzona jest w trybie ciągłych spotkań dzień po dniu i również ze względu na ten aspekt zachowano możliwość weryfikowania tego rodzaju świadczeń.

Sposoby i efekty zabiegów

Zmieniono również brzmienie § 12 ust. 9, w którym dokonano modyfikacji w zakresie realizowania wizyty fizjoterapeutycznej zarówno na początku jak i na końcu cyklu zabiegów. Zmiana ta ma kluczowe znaczenie w aspekcie monitorowania efektów prowadzonej terapii. Informacja o sposobie i efektach cyklu zabiegów zgodnie z Rozporządzaniem Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej jest przekazywana lekarzowi wystawiającymi skierowanie na cykl zabiegów. Bez przeprowadzenia wizyty fizjoterapeutycznej określającej stan funkcjonalny początkowy pacjenta przed rozpoczynającym się procesem rehabilitacyjnym trudno przekazać informację o efektach prowadzonej terapii, jak również monitorować postęp rehabilitacyjny. śpiączce

Dokonano również zmiany w § 20 ust. 12 i 15, w których doprecyzowano czas dany świadczeniodawcy na złożenie wniosku poprzez użycie sformułowania „w terminie 7 dni roboczych”. Zmiana ta jest spójna z zarządzeniem Prezesa NFZ w sprawie wniosków o indywidualne rozliczenie świadczeń i Bazy Rozliczeń Indywidualnych.

Powyższe  zmiany wpisują się w kluczowe dla Narodowego Funduszu Zdrowia cele określone w Strategii na lata 2019-2023 jak: (cel 2) poprawa jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej oraz (cel 5) poprawa efektywności wydatkowania środków publicznych na świadczenia opieki zdrowotnej. śpiączce

Zarządzenie zostało przedstawione do konsultacji zewnętrznych na okres 14 dni.

Skandal po podwyżkach dla fizjoterapeutów
Fizjoterapeuci "za" odwołaniem Ministra Zdrowia
Wpływ pandemii Covid-19 na usługi fizjoterapeutyczne na świecie
Nowy obowiązek dla fizjoterapeutów od lipca 2021r.
x
Zapisz się do newslettera